Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zespół ds. Programów Studiów

Przewodnicząca: dr n. med. Katarzyna Sarna-Boś, prof. Uczelni

 

Wiceprzewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Renata Chałas

 

Członkowie Zespołu:

 1. prof. dr hab. n. med. Radosław Pietura
 2. dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. Uczelni
 3. dr n. med. Ilona Wójcik-Chęcińska, prof. Uczelni
 4. dr hab. n. med. Anna Szabelska
 5. dr n. med. Beata Piórkowska-Skrabucha
 6. dr n. med. Elżbieta Czelej-Piszcz
 7. dr n. med. Leszek Szalewski
 8. dr n. med. Dominika Piątek
 9. dr n. med. Agnieszka Lasota
 10. dr n. med. Karolina Thum-Tyzo
 11. mgr Anna Modzelewska
 12. lek. Aneta Dudek
 13. mgr inż. Ewa Gładysz, Paula Poleszak-pracownicy Dziekanatu
 14. Śmiech Natalia-student
 15. Surowaniec Wiktoria-student
 16. Braszko Agata-student
 17. Mitrut Martyna-student
 18. Spyt Krystian-student
 19.  Szwedo Sylwia-student
 20. Interesariusze zewnętrzni

 

 

Do zadań Wydziałowego Zespołu ds. Programów Studiów należy w szczególności:

 1. Opracowanie dokumentacji związanej z kierunkiem studiów: program studiów, macierz, sylabusy, karty oceny studenta, karty praktyk, dzienniczki umiejętności praktycznych przed rozpoczęciem danego cyklu kształcenia,
 2. Monitorowanie prawidłowego stosowania systemu akumulacji i transferu punktów ECTS,
 3. Monitorowanie zasad i procedur procesu dyplomowania, w tym stosowania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA),
 4. Wdrażanie wytycznych Rady ds. Kształcenia,
 5. Składanie Dziekanowi semestralnego sprawozdania z działalności zespołu w terminie do 30 dni od dnia zakończenia semestru.